Regulamin

REGULAMIN SKLEPU B2B FIRMY SAYART

Regulamin 

Najważniejsze informacje:

-Sklep jest platformą b2b

-Oferowane listwy sprzedajemy w umownej długości 3 metrów jedna. Istnieje możliwość że listwy dostępe u nas na magazynie z różnych powodów mogą być krótsze przez co na fakturze będzie rozliczana faktyczna długość zakupionej listwy.

-Wysłka jest kurierem z dwu dniową realizacją lub dostarczona przez naszego przedstawiciela handlowego (termin dostawy przez PH należy ustalić z nim mailowo lub telefoncznie)

-Korzystanie ze sklepu jest równoznaczne z akcetacją postanowień Regulaminu.


I. Postanowienia ogólne


Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym B2B firmy Sayart działającym pod adresami www.sayart.pl oraz www.oprawiam.pl

Właścicielem sklepu jest: Sayart Sp. S.C. ul. Forteczna 4, 32-086 Wegrzce NIP: 6792848529. Regon: 120059664. Adres korespondencyjny: Sayart Sp. S.C. ul. Forteczna 4, 32-086 Wegrzce. 

Użyte w regulaminie terminy oznaczają:

Sprzedawca – Sayart Spółka Cywilna z siedzibą w Węgrzcach, ul. Forteczna 4, 32-086 Wegrzce NIP: 6792848529. Regon: 120059664.
Strona – zarówno Sprzedawca jak i Klient.
Kodeks cywilny - ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny.
Sklep Internetowy lub Sklep - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresami elektronicznymi www.sayart.pl oraz www.oprawiam.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt u Sprzedawcy.
Klient – osoba fizyczna, posiadająca ukończone 18 lat i prowadząc działalność gospodarczą, a także osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych,która dokonała rejestracji Konta Klienta, zaakceptowanego następnie przez Sprzedawcę.
Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie serwisu Sklepu Internetowego.
Logowanie – czynność polegająca na wpisaniu podczas procesu Rejestracji ciągu znaków alfanumerycznych (e-mail), koniecznego do uzyskania dostępu do Konta Klienta. Login ustalany jest samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
Produkt – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy o z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Sklep internetowy prowadzi Sprzedawca.

Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Produktów, lub świadczenia usług), umożliwiającą Klientom zapoznanie się z Produktami Sprzedawcy.

Klient jest zobowiązany w szczególności do:

  • przestrzegania postanowień Regulaminu,
  • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nie zakłócający funkcjonowania serwisu internetowego Sprzedawcy, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
  • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
  • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego, chronionych prawem autorskim przysługującym Sprzedawcy lub osobom trzecim, jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

  • Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
  • Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
  • Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta w celu:

utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła,

dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz

tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.

Niektóre podstrony serwisu Sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. "web beacons" (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako „puste gify”). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sayart.pl i www.oprawiam.pl oraz sporządzić jego wydruk.
Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
W sklepie B2B mogą robić zakupy tylko Klienci Sayart po wcześniejszej Rejestracji i akceptacji konta przez Sprzedawcę. Transakcje zawierane w ramach Sklepu Internetowego są transakcjami zawieranymi między przedsiębiorcami i nie znajdują do nich zastosowania przepisy dotyczące konsumentów.
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu oraz treści zawartych na stronie Sklepu www.sayart.pl oraz www.oprawiam.pl

II. Rejestracja

Podczas Rejestracji w serwisie Klient musi dokładnie wypełnić formularz rejestracyjny, a następnie przesłać w celu pełnej aktywacji konta następujące dokumenty firmy w postaci skanów lub kopii: wpis do ewidencji gospodarczej, NIP, REGON oraz KRS (jeżeli takowy posiada). Po akceptacji weryfikacji dokumentów zostanie mu przesłany e-mail informujący o pełnej aktywacji konta. Dopiero po pełnej aktywacji konta Klient otrzymuje możliwość składania zamówień oraz pełnego wglądu na cen Produktów prezentowanych na stronach Sklepu.

III. Składanie zamówień; ceny i koszty przesyłki

Przez złożenie zamówienia należy rozumieć dodanie Produktów do koszyka zamówień znajdującego się na stronie Sklepu, a następnie kliknięcie przycisku „złóż zamówienie”. Złożenie zamówienia wymaga dokonania wcześniejszej Rejestracji, zgodnie z punktem II powyżej oraz zalogowania się na stronie Sklepu. Poprawnie złożone zamówienie powinno zawierać:

imię i nazwisko bądź dokładną nazwę firmy,
dokładny adres e-mail Klienta, telefon kontaktowy, a jeżeli odbiorcą jest kto inny, także adres i nazwę odbiorcy,
NIP Klienta,
zamówione Produkty wraz z cenami.
Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji w terminie 2 dni roboczych od dnia jego złożenia, zgodnie z postanowieniami punktu IV ust. 1 poniżej. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu www.sayart.pl oraz www.oprawiam.pl są cenami netto. Ponadto ceny podane są w zł i nie stanowią oferty w znaczeniu handlowym.
Koszt wysyłki jest zależny od wielkości przesyłki oraz ustaleń inwidualnych.


Zapłata ceny za zamówione Produkty powinna nastąpić w formie przedpłaty na konto Sprzedawcy lub zapłaty faktury w terminie ustanowionym . Odbiór osobisty Produktów jest możliwy tylko po wcześniejszym uzgodnieniu.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
Sklep zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji złożonego zamówienia, a nawet do jego anulowania w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego rzetelności lub braku możliwości jego realizacji, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w czasie Rejestracji. W takim wypadku zwrot wpłaconej przez Klienta ceny nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych. Jednocześnie Klient nie może rościć sobie żadnych praw odszkodowawczych od sprzedającego z powodu zaistniałej sytuacji.

IV. Potwierdzenie zamówień, faktury VAT

Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest przy pomocy automatycznej wiadomości wysyłanej na adres e-mail Klienta, podany podczas Rejestracji.
Sklep  zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych Produktów, znajdujących się na stronach Sklepu. W razie wycofania produktu po złożeniu zamówienia, Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej poinformować Klienta o braku dostępności danego Produktu.
Sklep  na zakupione Produkty wystawia dowód sprzedaży w postaci faktury VAT wysyłanej na podany w czasie Rejestracji adres mail Klienta w formacie .pdf, na co Klient składając zamówienie, wyraża zgodę.

V. Dostarczanie zamówionych produktów

Czas realizacji zamówienia po zaksięgowaniu płatności wynosi zwykle od 1 do 2 dni roboczych. W przypadkach szczególnych (braki na magazynie, uszkodzenie towaru, zdarzenia losowe itp.) czas wysyłki towaru może się wydłużyć.
Po wcześniejszym uzgodnieniu wszystkich warunków wysyłamy zamówione produkty także poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Po otrzymaniu przesyłki od Sklepu Klient powinien sprawdzić zawartość paczki w obecności przedstawiciela przewoźnika w celu sprawdzenia czy w trakcie dostawy nie nastąpiło uszkodzenie Produktów lub czy nie występują w nich braki. W razie stwierdzenia naruszeń, uszkodzeń lub braków Produktów należy zażądać od przedstawiciela przewoźnika rzetelnego sporządzenia protokołu z zaznaczeniem zastrzeżeń co do stanu przesyłki. Reklamacje dotyczące uszkodzeń oraz braków w przesyłce będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu uszkodzenia podpisanego przez Klienta lub upoważnionego przez niego odbiorcę oraz dostawcę przesyłki i wysłaniu reklamacji wraz z kopią protokołu uszkodzenia na adres biuro@sayart.pl lub Sayart Sp. S.C. ul. Forteczna 4, 32-086 Wegrzce , w terminie 10 dni od dnia odebrania przesyłki z Produktami. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia prawidłowo sporządzonej reklamacji.

VI. Gwarancja i rękojmia

Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
Wszystkie produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta lub są respektowane na podstawie faktury VAT.
Przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej nie stosuje się.

VII. Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
Sklep  zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu po wcześniejszym uprzedzeniu swoich klientów o tym fakcie w postaci informacji na stronie głównej serwisu. W przypadku zmiany Regulaminu, wszelkie spory oraz reklamacje rozpatrywane będą według Regulaminu obowiązującego w momencie zakupu produktu.
Sklep przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich zmiany lub usunięcia. Przetwarzanie danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu pocztowego) następuje wyłącznie w celu realizacji złożonych zamówień. Dane są przekazywane podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą wyłącznie w w/wym. celu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji zawartej umowy.

Otrzymuj informację o nowościach i wyprzedażach

Możesz zrezygnować w każdej chwili. W tym celu należy odnaleźć szczegóły w naszej informacji prawnej.

Menu

Udostępnij

Kod QR

Ustawienia

Utwórz darmowe konto klienta aby dodawać produkty do ulubionych

Zaloguj się

Utwórz konto aby zobaczyć listę życzeń

Zaloguj się